Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden verstaan we onder:

1.1 Opdrachtnemer: Persoon van “Shadow’s Passion” te Oudewater, die de hond(en) van opdrachtgever uitlaat/verzorgd.

1.2 Opdrachtgever: Eigenaar van de hond(en).

1.3 Opdracht: Het uitlaten/verzorgen van de hond(en)

1.4 Opdrachtformulier: Overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever, waarbij de opdrachtnemer zich onder andere verplicht de hond(en) op de afgesproken dagen uit te laten/verzorgen, tegen de afgesproken prijs.

Artikel 2 – Algemeen

2.1 Op de opdracht zijn de nagevolgde algemene voorwaarden van toepassing, tenzij daar uitdrukkelijk schriftelijk vanaf is geweken.

2.2 Opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht om de algemene voorwaarden en prijsopgave te veranderen. Opdrachtgever kan bij wijziging van de algemene voorwaarden of prijsopgave geen aanspraak meer maken op informatie verstrekt in eerdere uitgaven van deze documenten. 

2.3 Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten en de algemene voorwaarden.

Artikel 3 – Rechten en plichten opdrachtgever 

3.1 Opdrachtgever is verplicht het opdrachtformulier volledig en geheel waarheidsgetrouw in te vullen.

3.2 Opdrachtgever is aansprakelijk jegens opdrachtnemer voor schade die ondervonden wordt ten aanzien van het (niet) vermelden van informatie, dan wel het geven van onjuiste informatie met betrekking op de hond(en) waarvoor de overeenkomst is afgesloten.

3.3 Opdrachtgever dient een WA aansprakelijkheidsverzekering te hebben inclusief huisdieren.

3.4 Opdrachtgever verplicht zich ervoor te zorgen dat opdrachtnemer toegang heeft tot de plaats waar de hond(en), waarvoor de overeenkomst is afgesloten, zich bevindt.

3.5 Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de hond(en) aanwezig is op de afgesproken dagen/tijdstippen. Indien dit niet het geval is zal de wandeling alsnog in rekening worden gebracht.

3.6 Bij verhindering heeft opdrachtgever een maand de tijd om de wandeling in te halen. Na deze maand vervalt recht op inhalen.

3.7 Opdrachtgever dient bij verhindering minimaal 24 uur van te voren de wandeling af te zeggen, indien dit niet het geval is vervalt recht op inhalen en zal de volledige prijs voor de wandeling in rekening worden gebracht.

3.8 Opdrachtnemer wordt door opdrachtgever op de hoogte gehouden van de gezondheid en het gedrag van de hond(en), ten tijde dat de hond(en) onder de opdrachtnemer zijn toezicht valt.

Artikel 4 – Gezondheid

4.1 Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat de hond(en) jaarlijks wordt gevaccineerd met de cocktail en tegen rabiës en kennelhoest.

4.2 Opdrachtgever machtigt opdrachtnemer om op kosten van opdrachtgever medische zorg te verschaffen indien opdrachtnemer dit nodig acht. Indien blijkt dat een belangrijke ingreep noodzakelijk is zal in overleg met de dierenarts eerst contact met de eigenaar van de hond(en) worden gezocht.

4.3 Opdrachtgever zorgt voor preventieve behandelingen tegen vlooien, teken en wormen van de hond(en).

4.4 Reuen dienen (chemisch) gecastreerd te zijn.

4.5 Loopse teefjes worden uitgesloten van de wandelingen. Opdrachtgever dient zelf aan te geven wanneer teefje loops is.

4.6 Puppy’s mogen mee met de wandelingen vanaf 6 maanden oud.

4.7 Opdrachtnemer dient opdrachtgever zo spoedig mogelijk in te lichten over eventuele ziektes/blessures opgelopen tijdens de wandelingen/verzorging.

4.8 De hond(en) dient gezond te zijn. Als de hond(en) een (besmettelijke) ziekte heeft wordt de hond(en) uitgesloten van de wandelingen/opvang.

Artikel 5 – Rechten en plichten opdrachtnemer

5.1 Opdrachtnemer verplicht zich naar haar best mogelijke zorg te dragen voor het welzijn van de hond(en).

5.2 Opdrachtnemer behoudt zich te allen tijde het recht om de hond(en) zonder opgaaf van reden niet (meer) mee te laten lopen met de wandelingen.

5.3 Opdrachtnemer behoudt zich het recht om door te slechte weersomstandigheden de wandelingen niet door te laten gaan. Deze wandelingen kunnen niet worden ingehaald.

5.4 Opdrachtnemer behoudt zich het recht om de wandelingen op Nationale feestdagen niet door te laten gaan. Deze wandelingen kunnen niet worden ingehaald.

5.5 Opdrachtnemer heeft het recht om 6 weken per jaar vakantie op te nemen. Dit zal uiterlijk 2 weken van te voren worden aangegeven. Opdrachtgever zal zelf naar een oplossing moeten zoeken voor het uitlaten van zijn/haar hond. Shadow’s Passion zal daarbij helpen zoeken naar een vervanger indien nodig, maar is daar niet toe verplicht.

Artikel 6 – Schade en aansprakelijkheid

6.1 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aangericht/veroorzaakt door/aan de hond(en) van opdrachtgever.

6.2 Opdrachtgever blijft te allen tijde aansprakelijk voor de daden van zijn/haar hond(en).

6.3 Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade, geleden door opdrachtnemer of derden veroorzaakt door de hond(en) van opdrachtgever.

6.4 Ondanks de door opdrachtnemer na te komen zorgplicht kunnen zich er situaties voordoen waarbij het weglopen van de hond(en) en de gevolgen daarvan niet te voorkomen zijn. Indien voornoemde situaties zich voordoen is opdrachtnemer niet aansprakelijk hiervoor.

6.5 Opdrachtnemer stelt zich niet aansprakelijk voor schade aangericht aan de hond(en) door derden.

6.6 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aan de hond(en) opgelopen tijdens de wandelingen of tijdens het vervoeren van de hond(en). 

6.7 Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die opdrachtgever lijdt als gevolg van het niet nakomen van de verplichtingen van de opdracht.

6.8 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade aangericht in de woning, nadat de hond(en) tijdens de wandeling nat en/of vies is geworden.

Artikel 7 – Betalingen

7.1 Betalingen dienen voorafgaand aan uitvoering van de opdracht te worden voldaan, dit kan contant, tikkie of worden overgemaakt op het rekeningnummer dat in de factuur vermeld wordt.

7.2 Betalingen dienen uiterlijk binnen 7 dagen na factuurdatum te zijn voldaan. Indien betaling uitblijft zal Shadow’s Passion het recht behouden de hond(en) te weigeren en de gesloten overeenkomst per direct te beëindigen. 

7.3 Indien na 30 dagen nog steeds niet betaald is, kan opdrachtnemer een naar redelijkheid vast te stellen bedrag bepalen die de opdrachtgever dient te betalen. Dit bedrag zal een verhoging zijn bovenop het overeengekomen factuurbedrag.

7.4 Alle prijzen weergegeven in de prijsopgave zijn inclusief 21% BTW.

7.5 Shadow’s Passion geeft geen geld terug voor niet gemaakte wandelingen. Zie art. 3.6 voor rechten opdrachtgever bij verhindering.

7.6 Strippenkaarten blijven afhankelijk van het aantal 2 of 3 maanden geldig na aankoop.

7.7 Opdrachtgever heeft geen recht op terugbetaling indien de overeenkomst voortijdig beëindigd wordt. Dit geldt ook de strippenkaarten.

Artikel 8 – Overig

8.1 Klant gaat ermee akkoord dat er af en toe foto’s van de hond(en) op de website en/of social media worden geplaatst.